Menu

Informacja o projekcie

ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy
ADV GENETICS Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0025/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka

Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.10.2019 r. – 31.12.2020 r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 268 031,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 187 621,70 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim oraz czeskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
- wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
- wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2); - promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

Opolskie dla Rodziny

ADV GENETICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Wzrost efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie ADV GENETICS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Nr projektu: RPOP.03.04.00-16-0017/19

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

III Oś priorytetowa: Gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 03.04 - Efektywność energetyczna MŚP

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2020 – 31.10.2021

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 870 745,91 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 460 150,27 PLN

Celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej przedsiębiorstwa ADV Genetics Sp. z o.o.

Zakładanymi rezultatami realizacji projektu będzie oszczędność energii cieplnej i końcowej w przedsiębiorstwie, spadek emisji gazów cieplarnianych oraz produkcja energii elektrycznej i cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE.
Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, wybudowanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z OZE, poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zmodernizowany pod kątem energetycznym budynek.

Opolskie dla Rodziny
Europejskie Fundusze Rzeczpospolita Polska Opolskie Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Opolskie dla Rodziny